Obchodní podmínky

Na našem e-shopu Vám nabízíme možnost nákupu a objednání zakákové kusové výroby jak potisku na
textil, hrníčky, tak také výroba samolepek, nažehlovaček, výroba gravírování na vaše přání. Námi nabízené
produkty nejsou finálními výrobky, a zákazník má tak možnost před objednávkou zvolit si barvu potisku,
doplnit potisk na přání třeba dotiskem, změnu v motivu, změnit umístění motivu, rozměr, barvu, apod. Z
těchto dúvodů Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve 14.
denní lhůtě. viz. odstavec č. 4. bod ,,c,,. Týká se i výměny zboží například textilu (trička, mikiny a jiné), kdy
zákazník vybere neodpovídající velikost. Je v rámci zákazníka dle tabulky velikostí vybrat odpovídající
velikost přeměřením dle dané tabulky velikostí u každého z produktů. Případná výměna, či vrácení částky za
takto vyhotovený produkt není možná.


Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
možné vrátit,
d) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také
odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky,
krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné,
poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
eshopu Levny-tisk.com - provozovatel: Marta Janzová, IČ 87157896, Na Hradě 99, 789 61 Bludov, tel.: +420 777
965 965, email: eshop@logotisk.cz


1. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci
smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.logotisk.cz. S těmito obchodními
podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem
upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a
že s nimi souhlasí.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.levny-tisk.com je Marta Janzová, Živnostenské
oprávnění vydal - Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Šumperk Místem
plnění ze všech smluvních vztahů je ul. Na Hradě 99, 789 61 Bludov a v případě osobního odběru odběrní
místo prodávajícího uvedené na www.levny-tisk.com určené kupujícím v objednávce. Veškeré smluvní vztahy se
řídí právním řádem České republiky.


2. Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku,
pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


3. Uzavření kupní smlouvy


Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.levny-tisk.com odeslaná popř. prostřednictvím
telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím,
přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

 
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku
prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není
akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na
uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany
prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany
prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku (pokud se nejedná o zboží upravené a vyrobené na přání zákazníka),
tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží.
Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je
stanoven storno poplatek ve výši 100 % z kupní ceny zboží. Bude vrácena pouze cena za poštovné
zaplacené předem.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu
nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele
zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání (pokud se
nejedná o zboží upravené a vyrobené na přání zákazníka).

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u
kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzetí
poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode
dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy
informovat prodávajícího, Martu Janzovou - Logotisk.cz, nebo e-mail: eshop@logotisk.cz formou
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, nebo e-mailem).

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14
dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od
spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného
způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro
vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční
transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další
náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal
zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo
k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese udané na logotisk.cz -
viz. kontakt, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za
zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel
odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je
nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) pokud bylo zboží opravováno, pozměňováno nebo údržováno spotřebitelem jinak než prodávající uvádí v
návodu užívání,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
 možné vrátit,
f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením
smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také
odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. spodní
prádlo, obtisky na tělo, apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může
prodávající uplatnit náhradu škody.


5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy


V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.


6. Doprava


6.1 Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí
aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách levny-tisk.com. viz. doprava
a platba.


6.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6.5 Zpracování zakázky - doba vyhotovení a odeslání zakázkové výroby viz. doprava a platba v menu
stránek Levny-tisk.com


7. Platební podmínky


Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající
kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet
prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento
způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a
to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem. Osobní odběr
a platba hotově je možná pouze po předchozí domluvě , prodávající si vyhrazuje možnost stanovení platby
předem jako zálohu ve výši 100% prodejní ceny.


8. Práva z vadného plnění


Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající
způsobil porušením své povinnosti.


Vyskytne-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 
 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.


Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.


Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na
přiměřenou slevu z kupní ceny.


Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat
to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci
nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.


Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z
kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v
jakém ji obdržel.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:
Pro zaslání zboží: uvedeno v kontaktech www.levny-tisk.com
Pro osobní doručení:
Marta Janzová, Na Hradě 99, Bludov 789 61


9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem


Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,


a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat
jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže
věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující

i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v
případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.


Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:


Pro zaslání zboží: www.levny-tisk.com viz. Kontakt


Pro osobní doručení:
Marta Janzová, Na Hradě 99, Bludov 789 61


Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho
povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o
zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i
provedení opravy a dobu jejího trvání.


10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem


Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně
mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě neřídí
občanským zákoníkem.


11. Další práva a povinnosti smluvních stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke
kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského
zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869, internetová adresa:
https://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.


12. Ceny a platnost nabídky


Všechny ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH. Součástí dodávky zboží je doklad - paragon (popřípadě je
zaslán elektronicky). Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání, nebo vyprodání zásob.


13. Slevy a slevové kupony


Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva
má pravidla pro užití.


V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu
má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je
kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací),
nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že
dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.
Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více
násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.
V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má

prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.
V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu,
rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.


14. Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
14.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).
14.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí
se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
14.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
14.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
14.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
14.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
14.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.14.5.) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
14.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
14.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
14.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


15. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


15.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
15.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na
počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


16. Vyjádřete svůj názor


Napište na náš email zprávu s hodnocením služby - nákupu


17. Závěrečné ujednání


Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy
archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření
smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na
dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky
spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.


18. tisková data: informace k zasílání tiskových dat v horním menu našich stránek


Obchodní podmínky platné od 21.3.2023

 

Ke stažení: VOP (v PDF)

Ke stažení: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy